Ιστορία της δυτικής πολιτικής σκέψης

Morrow John

Σελίδες: 480
ISBN: 9786182040973
Τιμή: 26,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Αυτό το βι­βλίο έχει στό­χο να πα­ρά­σχει μια συ­νο­πτι­κή αλ­λά ολο­κλη­ρω­μέ­νη με­λέ­τη των στο­χα­στών, των ζη­τη­μά­των και των δη­μό­σι­ων συ­ζη­τή­σε­ων που έχουν κε­ντρι­κή ση­μα­σία στη δυ­τι­κή πα­ρά­δο­ση της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης. Πολ­λές εισα­γω­γές πά­νω σε αυτό το θέ­μα ερευ­νούν τις ιδέ­ες ενός με­γά­λου αριθ­μού «με­γά­λων στο­χα­στών» οι οποίοι θε­ω­ρού­νται ότι αντι­προ­σω­πεύ­ουν τον κο­λο­φώ­να μι­ας πα­ρά­δο­σης που πε­ρι­παι­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ότι εκτεί­νε­ται «από τον Πλά­τω­να μέ­χρι το ΝΑ­ΤΟ». Αυτή η προ­σέγ­γι­ση πα­ρέ­χει έναν χρο­νο­λο­γι­κά συ­νε­κτι­κό τρό­πο σκι­α­γρά­φη­σης των ιδε­ών συ­γκε­κρι­μέ­νων στο­χα­στών και επι­τρέ­πει την εξέ­τα­ση του βι­ο­γρα­φι­κού και ιστο­ρι­κού υπο­βά­θρου στο οποίο πα­ρή­χθη­σαν τα έρ­γα τους. Ταυ­τό­χρο­να, ωστό­σο, κα­θι­στά δύ­σκο­λο να συ­μπε­ρι­λη­φθούν οι εκτι­μή­σεις μι­ας σει­ράς από λι­γό­τε­ρο ευρέ­ως γνω­στούς αλ­λά ιστο­ρι­κά ση­μα­ντι­κούς πο­λι­τι­κούς στο­χα­στές και εμπο­δί­ζει τον εντο­πι­σμό θε­μα­τι­κών μο­τί­βων στην ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης.

Για να ξε­πε­ρα­στούν αυτές οι δυ­σκο­λί­ες, το βι­βλίο αυτό είναι ορ­γα­νω­μέ­νο πά­νω σε θε­μα­τι­κές που εκτεί­νο­νται σε ένα ευρύ φά­σμα της ευρω­πα­ϊ­κής ιστο­ρί­ας. Αυτές οι θε­μα­τι­κές δί­νουν έμ­φα­ση σε ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με την πο­λι­τι­κή που έχουν δι­α­δρα­μα­τί­σει ση­μα­ντι­κό και αδι­ά­λει­πτο ρό­λο στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη και προσ­δι­ο­ρί­ζουν τη συ­νέ­χεια και τις με­τα­βο­λές στον τρό­πο με τον οποίο έχουν τε­θεί και απα­ντη­θεί κα­τά τη δι­άρ­κεια με­γά­λων χρο­νι­κών δι­α­στη­μά­των.

Ο John Morrow είναι κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κών Σπου­δών και Ανα­πλη­ρω­τής Αντι­πρύ­τα­νης στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Όκλαντ της Νέ­ας Ζη­λαν­δί­ας.

«Αυτή η νέα έκ­δο­ση είναι μια ευπρόσ­δε­κτη προ­σθή­κη στην αγο­ρά των εισα­γω­γι­κών βι­βλί­ων πά­νω στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Είναι σα­φές, πε­ρι­ε­κτι­κό και ευρύ — το εί-δος του βι­βλίου που κα­λύ­πτει όλα τα υπό­βα­θρα. Είναι ένα αξι­ό­πι­στο one-stop shop δυ­τι­κών πο­λι­τι­κών ιδε­ών στο οποίο θα μπο­ρεί να έχει πρό­σβα­ση κά­θε μα­θη­τής του αντι­κει­μέ­νου.» — Graeme Garrard, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κάρ­ντιφ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο

«Αυτό το εγ­χει­ρί­διο πα­ρέ­χει στους μα­θη­τές μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εισα­γω­γή σε ένα ευρύ φά­σμα προ­σπα­θει­ών επί­λυ­σης των πο­λυ­ε­τών προ­βλη­μά­των που χα­ρα­κτη­ρί-ζουν τη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Συν­θέ­το­ντας τις απα­ντή­σεις ενός πλή­θους προ­σω-πι­κο­τή­των, από την Αρ­χαία Ελ­λά­δα έως τη στρο­φή στο με­τα­μο­ντερ­νι­σμό, απο­τε­λεί μια εξαι­ρε­τι­κή εισα­γω­γή στο πώς ο κα­νό­νας της πο­λι­τι­κής θε­ω­ρί­ας μπο­ρεί να δώ­σει απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα του πού βρί­σκε­ται η εξου­σία, πώς πρέ­πει να ασκη­θεί, και πό­τε μπο­ρεί κά­ποι­ος να της αντι­στα­θεί. Η αξία του για τους μα­θη­τές έγκει­ται όχι μό­νο στη σα­φή πα­ρου­σί­α­ση εδραι­ω­μέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των στην επι­στή­μη αλ­λά και στην επι­σή­μαν­ση των δι­α­κρι­τών συ­νει­σφο­ρών σε αυτήν την πα­ρά­δο­ση που γί-νο­νται από πα­ρα­με­λη­μέ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως οι Ντι­μπουά, Ντά­γκλας, Φα­νόν και Γκόλ­ντμαν.» — Ben Turner, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κεντ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο

«Η Ιστο­ρία της Δυ­τι­κής Πο­λι­τι­κής Σκέ­ψης του John Morrow είναι εκ­πλη­κτι­κή ως προς το εύρος της και αξι­ο­θαύ­μα­στη ως προς την προ­σβα­σι­μό­τη­τα της. Ο Morrow είναι ένας τα­λα­ντού­χος συγ­γρα­φέ­ας και στο­χα­στής που δι­ευ­κο­λύ­νει την κα­τα­νό­η­ση πε­ρί­πλο­κων επι­χει­ρη­μά­των, ενώ ταυ­τό­χρο­να τι­μά την πο­λυ­πλο­κό­τη­τα και την πολ-λα­πλό­τη­τα αυτού που απο­κα­λού­με δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη» — Susan McWilliams, Pomona College, ΗΠΑ

«Σε αυτήν την κα­λο­γραμ­μέ­νη και εξει­δι­κευ­μέ­νη ιστο­ρία της δυ­τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ-ψης, ο John Morrow απο­μα­κρύ­νε­ται από την τυ­πι­κή χρο­νο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση των «με-γά­λων στο­χα­στών» και αντ’ αυτού το­νί­ζει βα­σι­κές θε­μα­τι­κές. Ο τό­μος κά­νει επί­σης μια προ­σπά­θεια να ανα­λύ­σει το πώς ορι­σμέ­νες ιδέ­ες εφαρ­μό­στη­καν με τρό­πους που απέ­κλει­αν με­γά­λα τμή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας και ο Morrow πε­ρι­λαμ­βά­νει την εξέ-τα­ση αρ­κε­τών στο­χα­στών — που συ­χνά πα­ρα­βλέ­πο­νται — που έπαι­ξαν ση­μα­ντι­κό ρό-λο στην αμ­φι­σβή­τη­ση των κλη­ρο­νο­μι­κών ιδε­ών σχε­τι­κά με τη γυ­ναι­κεία ή τη φυ­λε-τι­κή κα­τω­τε­ρό­τη­τα. Το βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζει επί­σης μια εν­δι­α­φέ­ρου­σα εξέ­τα­ση των θε­ω­ρι­ών της επα­νά­στα­σης, της αντί­στα­σης και της πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής» — Miriam Bankovsky, Πα­νε­πι­στή­μιο La Trobe, Αυστρα­λία

«Επι­τέ­λους, ένα βι­βλίο για την πο­λι­τι­κή σκέ­ψη που είναι προ­σε­κτι­κό ως προς την ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης, εκ­θέ­τει τις βα­σι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα της δυ-τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ­ψης με τρο­με­ρή φι­λο­σο­φι­κή σα­φή­νεια και είναι απαλ­λαγ­μέ­νο από την ορο­λο­γία μι­ας πο­λύ σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­κής φι­λο­σο­φί­ας. Οι μα­θη­τές μου α-γα­πούν τις εξη­γή­σεις σε απλή γλώσ­σα για τις πο­λι­τι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα που τις πε­ρι­βάλ­λουν στο δη­μό­σιο λό­γο» — Lindsey MacDonald, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κα­ντέρ­μπε­ρι, Νέα Ζη­λαν­δία

Η πόλη που αγαπούσαμε

Τριανταφυλλίδης Γ. Μιχάλης

Σελίδες: 288
ISBN: 9786182041406
Τιμή: 13,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Από την προ­σφυ­γι­κή Χα­ρι­λάου και τα Τρο­χι­ο­δρο­μι­κά ως την επαρ­χία της Βι­θυ­νί­ας, από τις αίθου­σες των ευρω­πα­ϊ­κών ορ­γα­νι­σμών και τις πο­ρεί­ες ειρή­νης στις Βρυ­ξέλ­λες ως το προ­σκύ­νη­μα επι­ζώ­ντων της Χι­ρο­σί­μα στο ση­μείο που δο­λο­φο­νή­θη­κε ο Γρη­γό­ρης Λα­μπρά­κης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, και από τη μνή­μη της γεύ­σης ως την δι­αρ­κή απο­ρία της πο­λι­τι­κής συ­νεί­δη­σης, η αφή­γη­ση του Μι­χά­λη Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δη χα­ρά­ζει με προ­σω­πι­κό τρό­πο και ύφος πά­νω στην πα­λίμ­ψη­στη ταυ­τό­τη­τα της πό­λης γραμ­μές μι­ας συλ­λο­γι­κής δι­α­δρο­μής.

Όπως ση­μει­ώ­νει στον πρό­λο­γο του βι­βλίου ο Πά­νος Θε­ο­δω­ρί­δης, «αυτός ο ολό­τε­λα εκρη­κτι­κός γί­γα­ντας, με την ιδι­ό­τυ­πη ιδι­ο­συ­γκρα­σία,

είναι στην ουσία ένας πο­τα­μός ιδε­ών, δρά­σης, στρα­τη­γι­κής με­λαγ­χο­λί­ας, και ένα άκρως κοι­νω­νι­κό ον με εσω­τε­ρι­κή αγα­θό­τη­τα, προ­ερ­χό­με­νος από μι­αν άλ­λη επο­χή».

Γεν­νή­θη­κα στη Χα­ρι­λάου σε επο­χές δύ­σκο­λες και πε­ρί­ερ­γες. Ήταν ακό­μα η πε­ρι­ο­χή μας εξο­χές και η Μαρ­τίου γε­μά­τη βί­λες με κή­πους λου­λου­δι­α­σμέ­νους. Με­γά­λω­σα κά­τω από το γή­πε­δο του ΑΡΗ και μέ­χρι τα Τρο­χι­ο­δρο­μι­κά.

Σπού­δα­σα στη Νο­μι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Ελεύ­θε­ρο Πα­νε­πι­στή­μιο Βρυ­ξελ­λών. Ασχο­λή­θη­κα ελά­χι­στα με τη δι­κη­γο­ρία, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο με την Το­πι­κή Αυτο­δι­οί­κη­ση και σχε­δόν φα­να­τι­κά με τον σχε­δι­α­σμό το­πι­κής και πε­ρι­φε­ρει­α­κής ανά­πτυ­ξης. Επει­δή ουδείς προ­φή­της στη χώ­ρα του, ανέ­πτυ­ξα τις δρα­στη­ρι­ό­τη­τές μου, όσο μπο­ρού­σα κα­λύ­τε­ρα, στη Βουλ­γα­ρία, στην Τουρ­κία και στην Ιτα­λία.

Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού

Σουλαδάκη Αλεξάνδρα

Σελίδες: 88
ISBN: 9786182041451
Τιμή: 10,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Μια έκρη­ξη συ­ναι­σθη­μά­των που ξε­κί­νη­σε το 1982, κο­ρυ­φώ­θη­κε το 2006 και συ­νε­χί­στη­κε μέ­χρι σή­με­ρα για να απο­τυ­πω­θεί σ’ αυτήν την ποι­η­τι­κη συλ­λο­γή, ντυ­μέ­νη με τα υπε­ρο­χα σκί­τσα του τα­λα­ντού­χου Βα­σί­λη Αγ­γε­λό­που­λου γι­α­τί η ζωή μας θε­λει χρώ­μα και τέ­χνη…

Η Αλε­ξάν­δρα Σου­λα­δά­κη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να με κα­τα­γω­γή από την Βά­χλια Γορ­τυ­νί­ας του νο­μού Αρ­κα­δί­ας. Το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της ζω­ής της το πέ­ρα­σε και συ­νε­χί­ζει να το περ­νά στην Κρή­τη. Είναι μη­χα­νι­κός έρ­γων Πο­λι­τι­κού Μη­χα­νι­κού Αρ­χι­τέ­κτο­να της Σχο­λής Δο­ξι­ά­δη, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη και γε­νι­κά ανή­συ­χη, της αρέ­σει να γρά­φει, να δι­α­βά­ζει, να ζω­γρα­φί­ζει, να μα­γει­ρεύει κι όλα αυτά με­τα­ξύ Αθη­νών, Αρ­κα­δί­ας και Κρή­της…

Τη βρί­σκου­με στο Donna.gr, στο CNA.gr του Αγίου Νι­κο­λάου, στον Αθή­να 9,84 σε έν­θε­το της εκ­πο­μπής «Άλ­λα Νέα» και στο σά­ιτ www.athina984.gr, επί­σης κά­θε Πα­ρα­σκευή στην εφη­με­ρί­δα Φι­λε­λεύ­θε­ρος με μια δι­α­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση κει­μέ­νου και συ­ντα­γής.

Πα­ντρε­μέ­νη με τον Γι­άν­νη Σου­λα­δά­κη, έχει δυο κό­ρες, την Βα­σι­λι­κή, την Μα­ρία και τρεις εγ­γο­νές την Αλε­ξάν­δρα, την Αν­θή και την Μα­ρι­άν­να.

Ιστορία της Τέχνης

Γέμτου Ελένη

Σελίδες: 320
ISBN: 9786182041048
Τιμή: 18,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Το βι­βλίο αυτό απευ­θύ­νε­ται κυ­ρί­ως στους ελ­λη­νό­φω­νους σπου­δα­στές τε­χνο­ϊ­στο­ρι­κών κα­τευ­θύν­σε­ων που ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τις προ­πτυ­χι­α­κές τους σπου­δές έχουν ελά­χι­στη εξοι­κεί­ω­ση με επι­στη­μο­λο­γι­κά θέ­μα­τα του γνω­στι­κού τους πε­δίου: έχει σκο­πό να συμ­βά­λει στην κα­τα­νό­η­ση των δο­μών, των σκο­πών και των με­θό­δων της επι­στή­μης της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης. Στον δυ­τι­κό κό­σμο ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι ιστο­ρι­κοί της τέ­χνης ασχο­λού­νται με τη με­θο­δο­λο­γία της επι­στή­μης τους, τά­ση που έχει τις απαρ­χές της στους ση­μα­ντι­κούς ιστο­ρι­κούς της τέ­χνης του φι­λο­σο­φι­κού-εξη­γη­τι­κού ερ­μη­νευ­τι­κού συ­στή­μα­τος των αρ­χών του 20ου αι. Νε­ό­τε­ρες και σύγ­χρο­νες με­λέ­τες κα­τα­δει­κνύ­ουν εγ­χει­ρή­μα­τα κα­τα­γρα­φής αφη­γη­μά­των για την ιστο­ρία της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης, αν­θο­λό­γη­σης θε­ω­ρη­τι­κών και με­θο­δο­λο­γι­κών κει­μέ­νων με κρι­τι­κούς σχο­λι­α­σμούς, ή και ανα­λύ­σε­ων των με­θό­δων του μο­ντέρ­νου και με­τα­μο­ντέρ­νου πα­ρα­δείγ­μα­τος, στο πλαί­σιο των οποί­ων η κα­τα­γρα­φή της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης ακο­λού­θη­σε εντε­λώς δι­α­φο­ρε­τι­κές με­θό­δους.

Η Ελέ­νη Γέμ­του γεν­νή­θη­κε το 1968 και απο­φοί­τη­σε από τη Σχο­λή το 1986. Πή­ρε το πτυ­χίο της και το 1993 το ΜΑ από το τμή­μα Κλα­σι­κής Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του Ludwig Maximilian Universität Μο­νά­χου. Εκ­πό­νη­σε τη δι­δα­κτο­ρι­κή της δι­α­τρι­βή με αντι­κεί­με­νο την Ιστο­ρία της Τέ­χνης στο τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του ΕΚ­ΠΑ και απέ­κτη­σε το δι­δα­κτο­ρι­κό της το 2001.

Εξε­λέ­γη Επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια του τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Φι­λο­σο­φί­ας της Επι­στή­μης στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρι­α­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών.

Έχει ερ­γα­στεί σε μου­σεία, εκ­παι­δευ­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς, ενώ υπήρ­ξε για πολ­λά χρό­νια υπεύ­θυ­νη των εκ­παι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των του οίκου δη­μο­πρα­σι­ών Christies στην Αθή­να. Από το 2005 δι­δά­σκει στο ΙΦΕ (πρώ­ην ΜΙ­ΘΕ) του ΕΚ­ΠΑ, αρ­χι­κά ως λέ­κτο­ρας και στη συ­νέ­χεια ως επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια. Αντι­κεί­με­νο της είναι η Ιστο­ρία της Τέ­χνης με έμ­φα­ση στη σχέ­ση Τέ­χνης και Επι­στή­μης, αλ­λά και η με­θο­δο­λο­γία της Ιστο­ρι­ο­γρα­φί­ας της Τέ­χνης. Έχει συμ­με­τά­σχει σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή συ­νέ­δρια. Επί­σης, έχει δη­μο­σι­εύ­σει επι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.

Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 8

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Σελίδες: 224
ISBN: 2241731108
Τιμή: 13,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Το τεύ­χος ΟΚΤΩ (#8) της Κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης (ΚΕ), πε­ρι­λαμ­βά­νει επτά συ­νο­λι­κά κεί­με­να που συ­γκρο­τούν ένα μο­νο­γρα­φι­κό τμή­μα το οποίο επι­κε­ντρώ­νε­ται στο με­τα­να­στευ­τι­κό ζή­τη­μα και τη δι­ε­θνή με­τα­νά­στευ­ση.

Η δι­ε­θνής με­τα­νά­στευ­ση, η οποία συ­χνά πε­ρι­γρά­φε­ται ως με­τα­κί­νη­ση από μια χώ­ρα σε μια άλ­λη, απο­τε­λεί ένα πο­λύ­πλο­κο φαι­νό­με­νο που συν­δέ­ε­ται με την πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­ση αλ­λά και την (ανα)συ­γκρό­τη­ση της εθνι­κής ταυ­τό­τη­τας και την «αίσθη­ση του ανή­κειν» σε μια κοι­νω­νία. Θα πρέ­πει να είναι σα­φές ότι το με­τα­να­στευ­τι­κό φαι­νό­με­νο δεν μπο­ρεί να ανα­λυ­θεί εκτός πλαι­σίου, συ­νή­θως κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού, πο­λι­τι­κού και πο­λι­τι­σμι­κού, εντός του οποίου οι με­τα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών αξι­ο­λο­γού­νται και ερ­μη­νεύ­ο­νται.

Το πρώ­το κα­τά σει­ρά κεί­με­νο του ειδι­κού τεύ­χους είναι της Ιω­άν­νας Τσί­γκα­νου, το οποίο ανα­δει­κνύει μία σχε­τι­κά πα­ρα­με­λη­μέ­νη θε­ω­ρη­τι­κή συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις συ­νι­στώ­σες της κοι­νω­νι­κής και γε­ω­γρα­φι­κής κι­νη­τι­κό­τη­τας των με­τα­να­στών στις κοι­νω­νί­ες υπο­δο­χής. Το δεύ­τε­ρο κεί­με­νο, έχει συ­ντα­χθεί από τη Μα­ρία Θα­νο­πού­λου και αφο­ρά τη με­λέ­τη των ατο­μι­κών με­τα­να­στευ­τι­κών δι­α­δρο­μών γυ­ναι­κών προ­ερ­χό­με­νων από δύο δι­α­φο­ρε­τι­κές χώ­ρες (Αλ­βα­νία και Μολ­δα­βία). Οι συγ­γρα­φείς του τρί­του κει­μέ­νου, Από­στο­λος Γ. Πα­πα­δό­που­λος Λου­κί­α­Μα­ρία Φρα­τσέα, εστι­ά­ζουν στην με­τα­νά­στευ­ση των Αφρι­κα­νών στην Ελ­λά­δα, λό­γω της σχε­τι­κά δυ­σμε­νέ­στε­ρης θέ­σης που κα­τέ­χουν στην αγο­ρά ερ­γα­σί­ας συ­γκρι­τι­κά με άλ­λες με­τα­να­στευ­τι­κές ομά­δες.

Συ­ντά­κτης του τέ­ταρ­του κεί­με­νου είναι ο Δι­ο­νύ­σης Μπα­λούρ­δος, ο οποί­ος εξε­τά­ζει το επί­πε­δο έντα­ξης των με­τα­να­στών-επι­χει­ρη­μα­τι­ών λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις οικο­νο­μι­κές, τις κοι­νω­νι­κές, τις θε­σμι­κές και τις πο­λι­τι­σμι­κές δι­α­στά­σεις. Το πέ­μπτο κα­τά σει­ρά κεί­με­νο έχει εκ­πο­νη­θεί από τη Χρυ­σάν­θη Ζά­χου και την Ευαγ­γε­λία Κα­λε­ρά­ντε και εστι­ά­ζει στις από­ψεις και τις στά­σεις των Αλ­βα­νών φοι­τη­τών δεύ­τε­ρης γε­νι­άς σε σχέ­ση με τις προσ­δο­κί­ες, τα σε­νά­ρια επαγ­γελ­μα­τι­κής απο­κα­τά­στα­σης, αλ­λά και τις δι­ε­θνο­τι­κές προ­ο­πτι­κές της με­τα­να­στευ­τι­κής τους πο­ρεί­ας. Το έκτο κεί­με­νο είναι της Δέ­σποι­νας Πα­πα­δο­πού­λου και αφο­ρά τη δι­ε­ρεύ­νη­ση, την κα­τα­γρα­φή, την συ­γκρι­τι­κή και την κρι­τι­κή ανά­δει­ξη των «αν­θε­κτι­κών» πο­λι­τι­κών κοι­νω­νι­κής έντα­ξης και απα­σχό­λη­σης για τις με­τα­να­στευ­τι­κές ομά­δες στην Ελ­λά­δα. Το τε­λευ­ταίο (έβδο­μο) κεί­με­νο έχει συ­ντα­χθεί από τον Γι­ώρ­γο Μαυ­ρομ­μά­τη και το οποίο δι­ε­ρευ­νά το ελ­λη­νι­κό μο­ντέ­λο έντα­ξης των με­τα­να­στών, όπως έχει προ­κύ­ψει κα­τά τις τε­λευ­ταί­ες δυο δε­κα­ε­τί­ες.

Εκδόσεις Επίκεντρο,
Πλατεία Ναυαρίνου 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622
τηλ. 2310-256146, Fax 2310-256148
[email protected]
www.epikentro.gr