Οι γυάλινοι fίλοι

Κόρτη-Κόντη Στέφη

Σελίδες: 176
ISBN: 9786182041888
Τιμή: 9,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Πρό­σφα­τα απέ­κτη­σε φί­λους στο φέ­ι­σμπουκ. Ένα σω­ρό αν­θρώ­πους που τους έχει κα­θη­με­ρι­νά κο­ντά της, αρ­κεί να πα­τή­σει ένα κου­μπί. Τους έχει βα­φτί­σει γυ­ά­λι­νους φί­λους, αφού τους βλέ­πει μέ­σα από το γυ­α­λί. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι της είναι άγνω­στοι, υπάρ­χουν όμως ανά­με­σά τους και φί­λοι, άν­θρω­ποι με σάρ­κα και οστά, που μα­ζί τους έζη­σε κα­τα­στά­σεις σε δι­α­φο­ρε­τι­κές φά­σεις της ζω­ής της. Μέ­σα από αυτούς, που τώ­ρα είναι φί­λοι της στο φέ­ι­σμπουκ, θυ­μά­ται και δε­κά­δες άλ­λους αν­θρώ­πους που πέ­ρα­σαν από τη ζωή της και πολ­λοί δεν ζουν πια.

Θυ­μά­ται τους χώ­ρους που έζη­σε, τα σπί­τια, τις γει­το­νι­ές, τα σχο­λεία που μα­θή­τευ­σε, τα τα­ξί­δια της. Ακό­μα, από τις πα­λι­ές φω­το­γρα­φί­ες που ανε­βά­ζει θυ­μά­ται και αυτήν την ίδια, πώς ήταν τό­τε, τα φο­ρέ­μα­τα που φο­ρού­σε, τα χτε­νί­σμα­τά της, ως και εκεί­νο το κο­κα­λά­κι που έβα­ζε στα μαλ­λιά της όταν ήταν μα­θή­τρια στο Γυ­μνά­σιο και της έφερ­νε πο­νο­κέ­φα­λο κα­θώς της έσφιγ­γε τους κρο­τά­φους, τις τε­ρά­στι­ες κορ­δέ­λες που της έδε­ναν στα μαλ­λιά της πα­λι­ό­τε­ρα στο Δη­μο­τι­κό, τα φου­λά­ρια που φο­ρού­σε στο λαι­μό φοι­τή­τρια.Θυ­μά­ται ένα πο­λύ όμορ­φο με­τα­ξω­τό σε φω­τει­νό πρά­σι­νο χρώ­μα, τα βι­βλία που­δι­ά­βα­σε και αγά­πη­σε, που κά­ποια τα έχει ακό­μα, προ­σπα­θεί να ξα­να­ζή­σει τα δυ­να­τά συ­ναι­σθή­μα­τα της εφη­βεί­ας της-από­λυ­τη χα­ρά και με­τά κα­τα­βα­ρά­θρω­ση στα πιο σκο­τει­νά και άρα­χλα βά­θη.

Η Στέ­φη Κόρ­τη-Κό­ντη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να, αλ­λά με­γά­λω­σε και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε Ιστο­ρία και Αρ­χαι­ο­λο­γία στο ΑΠΘ και έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κά στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Οξ­φόρ­δης. Δί­δα­ξε Κλα­σι­κή Αρ­χαι­ο­λο­γία στο ΑΠΘ.

Της ίδι­ας:Ψευ­δαι­σθή­σεις, Ποι­ή­μα­τα, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1983. Πα­τρών τρι­ά­ντα τέσ­σε­ρα, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1993. Πλα­τεία Ναυ­α­ρί­νου, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 2000. Από τη Σμύρ­νη δεν έρ­χο­νται πια καρτ πο­στάλ, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 2008. Στά­ση Ευζώ­νων, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2010. Οι σο­κο­λά­τες του Σε­φέ­ρη, 2011. Στη δί­νη του εμ­φυ­λίου, 2016.

Αταίριαστες ιστορίες από το EURO 2020

Κεντρωτής Κυριάκος

Σελίδες: 216
ISBN: 9786182041949
Τιμή: 9,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Η δι­ε­ξα­γω­γή του EURO 2020 κα­θυ­στέ­ρη­σε εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας αφή­νο­ντας όμως ένα εντυ­πω­σι­α­κό απο­τύ­πω­μα. Οι χώ­ρες και οι λαοί της Ευρώ­πης ξε­δί­πλω­σαν με υπε­ρη­φά­νεια ση­μαί­ες και χρώ­μα­τα με λι­ο­ντά­ρια και αε­τούς, ήλι­ους, αστέ­ρια και φεγ­γά­ρια και όσα δεν βά­ζει ο νους. Η Ευρώ­πη ξε­χά­στη­κε με τη χα­ρά και την έξα­ψη εντός και εκτός στα­δί­ων και σχε­δόν η μι­σή ΕΕ έπαι­ξε μπά­λα στα τε­λι­κά. Σε και­ρούς ζο­φε­ρούς, το πο­δό­σφαι­ρο τέ­τοιου επι­πέ­δου είναι λυ­τρω­τι­κό.

Όπως τό­τε, όταν με­τά τον Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο εμ­φα­νί­στη­κε ένα πε­ρί­ερ­γο λι­ο­ντά­ρι για να μη φο­βού­νται πια οι Ευρω­παίοι στη ζού­γκλα του κό­σμου. Μη­χα­νι­κό ήταν και έπρε­πε να το κουρ­δί­ζουν. Με τέ­τοι­ες ιστο­ρί­ες έμα­θε να πο­ρεύ­ε­ται η ευρω­πα­ϊ­κή ολο­κλή­ρω­ση. Η ΕΕ να θέ­λει να είναι ελ­κυ­στι­κή και ο κό­σμος να κου­ρά­ζε­ται εύκο­λα με τους ευρω­πα­ϊ­κούς εγω­ι­σμούς.

Σε τού­το το τα­ξί­δι, άλ­λο­τε συ­ναρ­πα­στι­κό και άλ­λο­τε βα­ρε­τό, το πο­δό­σφαι­ρο δι­η­γεί­ται εξί­σου όμορ­φες και αταί­ρι­α­στες ιστο­ρί­ες για την Ευρώ­πη που δεν λέει αιώ­νες τώ­ρα να ημε­ρέ­ψει ο νους της και να λο­γι­κευ­τεί ανα­πο­λώ­ντας μό­νο το πα­ρελ­θόν.

Ο Κυ­ρι­ά­κος Δ. Κε­ντρω­τής είναι Κα­θη­γη­τής των Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Ευρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης στο Τμή­μα Βαλ­κα­νι­κών, Σλα­βι­κών και Ανα­το­λι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας.(http://uom-gr.academia.edu/KyriakosKentrotis)

Πολιτική και Διαδίκτυο

Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Μαρκάκη Ν. Ευαγγελία

Σελίδες: 168
ISBN: 9786182041086
Τιμή: 9,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Μπο­ρεί μια συ­ζή­τη­ση στο Facebook να μας κι­νη­το­ποι­ή­σει έτσι ώστε να εμπλα­κού­με στα πο­λι­τι­κά δρώ­με­να; Οι από­ψεις των «φί­λων» μας στο δι­α­δί­κτυο επη­ρε­ά­ζουν τη δι­α­μόρ­φω­ση των δι­κών μας από­ψε­ων; Όταν λέ­με τη γνώ­μη μας στο δι­α­δί­κτυο λέ­με την αλή­θεια ή τα κί­νη­τρά μας είναι δι­α­φο­ρε­τι­κά;

Tα τε­λευ­ταία χρό­νια το δι­α­δί­κτυο και τα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης με την αμ­φί-δρο­μη επι­κοι­νω­νία που προ­σφέ­ρουν άρ­χι­σαν να δι­α­δρα­μα­τί­ζουν έναν, υπό εξέ­τα­ση ως προς την επί­δρα­σή του, ρό­λο στη δι­α­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κής προ­τί­μη­σης. Το φαι­νό­με­νο αυτό εξε­λί­χθη­κε στα­δι­α­κά και ενώ, ακό­μη, δεν είναι απο­λύ­τως σα­φές σε ποιο βαθ­μό επη­ρε­ά­ζουν τη δι­α­μόρ­φω­ση της πο­λι­τι­κής προ­τί­μη­σης, οι έρευ­νες σχε­τι­κά με το θέ­μα πολ­λα­πλα­σι­ά­ζο­νται. Η πο­λι­τι­κή σκέ­ψη και η δι­α­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κών προ­τι­μή­σε­ων είναι δι­α­δι­κα­σί­ες πο­λύ­πλο­κες και άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νες με τις αλ­λη­λε­πι­δρά­σεις. Η συγ­γε­νής έν­νοια των δι­κτύ­ων και του ρό­λου τους στην δι­α­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κής προ­τί­μη­σης έχει κα­τά και­ρούς με­λε­τη­θεί. Πα­ρα­τη­ρού­με, όμως, ότι η ηλε­κτρο­νι­κή κοι­νω­νι­κή δι­κτύ­ω­ση απο­τε­λεί σή­με­ρα μία πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και συ­χνά η ενα­σχό­λη­ση με τα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης είναι κα­θη­με­ρι­νή. Απο­τε­λεί συ­νε­πώς, ιδι­αί­τε­ρα εν­δι­α­φέ­ρον πλαί­σιο έρευ­νας το κα­τά πό­σο η ενα­σχό­λη­ση και η δρα­στη­ρι­ο­ποί­η­ση σε αυτά τα μέ­σα μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει τη δι­α­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κής προ­τί­μη­σης. Το βι­βλίο στο­χεύει στο να εστι­ά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρο ολο­κλη­ρω­μέ­να στην επι­στή­μη των δι­κτύ­ων εξε­τά­ζο­ντας την επί­δρα­ση που ασκεί­ται στο ηλε­κτρο­νι­κό πε­ρι­βάλ­λον.

Ο Θε­ό­δω­ρος Χα­τζη­παvτέ­λης είναι Κα­θη­γη­τής στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης του ΑΠΘ από την ίδρυ­σή του (2001). Ερ­γά­ζε­ται στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο από το 1981. Απο­φοί­τη­σε από το Τμή­μα Μα­θη­μα­τι­κών και έλα­βε το δι­δα­κτο­ρι­κό του από το Τμή­μα Στα­τι­στι­κής και Επι­χει­ρη­σι­α­κής Έρευ­νας. Έχει δι­δά­ξει μα­θή­μα­τα σε προ­πτυ­χι­α­κό και με­τα­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο σε πλή­θος πα­νε­πι­στη­μι­α­κών ιδρυ­μά­των στην Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα κα­λύ­πτουν τον χώ­ρο της Εφαρ­μο­σμέ­νης Στα­τι­στι­κής και της Δι­α­κυ­βέρ­νη­σης και ανα­φέ­ρο­νται κυ­ρί­ως σε θέ­μα­τα πει­ρα­μα­τι­κών σχε­δι­α­σμών, εκ­παί­δευ­ση ερευ­νη­τών στη Στα­τι­στι­κή, ορ­γά­νω­ση και ανά­λυ­ση ερευ­νών γνώ­μης, πο­λι­τι­κή και εκλο­γι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά, πο­λι­τι­κή κουλ­τού­ρα, εκλο­γι­κή γε­ω­γρα­φία, θέ­μα­τα αστι­κού και πε­ρι­φε­ρει­α­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού και ανά­πτυ­ξης, ορ­γά­νω­σης και λει­τουρ­γί­ας δη­μό­σι­ων και ιδι­ω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και ορ­γα­νι­σμών.

Έχει δη­μο­σι­εύ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 100 άρ­θρα σε επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά και συ­νέ­δρια στην Ελ­λά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό σχε­τι­κά με την Εκλο­γι­κή Ανά­λυ­ση, την ανά­λυ­ση της κοι­νής γνώ­μης, τον ερ­γα­στη­ρι­α­κό σχε­δι­α­σμό, την Εφαρ­μο­σμέ­νη Στα­τι­στι­κή, τον Πο­λι­τι­κό και Πε­ρι­φε­ρει­α­κό Σχε­δι­α­σμό. Είναι μέ­λος πά­νω από 10 Ελ­λη­νι­κών και Δι­ε­θνών επι­στη­μο­νι­κών ενώ­σε­ων.

Η Ευαγ­γε­λία Μαρ­κά­κη είναι Δι­δά­κτο­ρας Εφαρ­μο­σμέ­νης Στα­τι­στι­κής στο τμή­μα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ και ολο­κλή­ρω­σε με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κό στην άσκη­ση επι­δρά­σε­ων κοι­νω­νι­κών προ­σω­πι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών δι­κτύ­ων με υπο­τρο­φία και­νο­το­μί­ας και έρευ­νας. Από το 2006 ερ­γά­ζε­ται πά­νω στο στρα­τη­γι­κό πο­λι­τι­κό μάρ­κε­τινγκ και στην πο­λι­τι­κή επι­κοι­νω­νία, στο σχε­δι­α­σμό κα­ρι­έ­ρας και στη δι­οί­κη­ση αν­θρω­πί­νου δυ­να­μι­κού. Συμ­με­τέ­χει ως επι­στη­μο­νι­κή σύμ­βου­λος στη δι­ε­ξα­γω­γή ερευ­νών στην Ελ­λά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό και από το 2009 δι­δά­σκει στην ανώ­τε­ρη και ανώ­τα­τη εκ­παί­δευ­ση στην Ελ­λά­δα και στη Γερ­μα­νία. Από τις ίδι­ες εκ­δό­σεις κυ­κλο­φο­ρεί και το πρώ­το της βι­βλίο για τα δί­κτυα και την επί­δρα­σή τους στη δι­α­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κής προ­τί­μη­σης: «Ποι­ος επη­ρε­ά­ζει, ποι­ος επη­ρε­ά­ζε­ται».