ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ1981-2021

Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιλέχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον ελληνικό λαό για να κάνει πράξη την «Αλλαγή», ένα πολιτικό και κοινωνικό όραµα που αντικατόπτριζε τη βαθύτερη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για εκτεταµένες αλλαγές σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής του τόπου. Η «Αλλαγή», ως πολιτικό πρόταγµα, δεν είχε ξανακουστεί στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του τόπου. Εποµένως, ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε φορέας και αγγελιοφόρος ενός συνθήµατος που η υλοποίησή του προκάλεσε κοσµογονικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός ότι ορισµένοι πολιτικοί, είτε µε τον χαρισµατικό δηµόσιο λόγο τους είτε µε την ικανότητά τους να γοητεύουν τον λαό, µονοπωλούν την εποχή στην οποία ζουν, ενώ παράλληλα δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για να καταστούν πρόσωπα της Ιστορίας. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πορεύτηκε στην πολιτική ζωή του τόπου µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος και τη βαθιά ριζωµένη αντίληψή του για πραγµατική κοινωνική δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία.
Το βιβλίο Από την Ελλάδα της Αλλαγής στην Ελλάδα της Παρακµής αντικατοπτρίζει το πέρασµα από την Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου (στη δεκαετία του 1980) στην Ελλάδα της τελευταίας δεκαετίας (2009-2020). Μέσα από τις γραµµές του, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν καλύτερα οι λόγοι της βαθµιαίας υποβάθµισης, δηλαδή παρακµής, της πολιτικής, οικονοµικής και στρατιωτικής ισχύος της χώρας τα τελευταία δέκα χρόνια.

Παναγιώτης Ρουµελιώτης
Οµότιµος καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, πρώην υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου, ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ∆ιαδικασία Σταθερότητας στα Βαλκάνια, πρόεδρος στο Σύµφωνο Σταθερότητας
για τον εκδηµοκρατισµό και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα Βαλκάνια του Συµβουλίου της Ευρώπης, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ∆ΝΤ και συγγραφέας.

Βασίλης Κολλάρος
Πτυχιούχος Ιστορίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές και διδάκτορας ∆ιπλωµατικής Ιστορίας του Τµήµατος ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα διατριβής «Η µειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου», υπό έκδοση από το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ι509
ISBN 978-960-14-3650-0

Αθήνα 2021
Σειρά: ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σελίδες: 584