Τριανταφυλλίδης Γ. Μιχάλης
Η πόλη που αγαπούσαμε

Τρίτη 19-04-2022, 19:30, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στην πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Μι­χά­λη Γ. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δη:

Η πόλη που αγαπούσαμε

Αποσπάσματα μνήμης και απορίας για τη Θεσσαλονίκη

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:

Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος, κα­θη­γη­τής Συ­νταγ­μα­τι­κού Δι­καίου ΑΠΘ, πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της Κυ­βέρ­νη­σης και υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών
Κώ­στας Ανα­γνω­στό­που­λος, κα­θη­γη­τής (συντ.) ΔΠΘ, συγ­γρα­φέ­ας
Πά­νος Θε­ο­δω­ρί­δης, συγ­γρα­φέ­ας
και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Μι­χά­λης Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης.
Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, εκ­δό­της, συγ­γρα­φέ­ας.

Θα δι­α­βά­σει απο­σπά­σμα­τα ο Δη­μή­τρης Να­ζί­ρης, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Τμ. Θε­ά­τρου Σχολ. Κα­λών Τε­χνών ΑΠΘ.

Θα παί­ξει τσέ­λο ο Δή­μος Γκου­ντα­ρού­λης, σο­λίστ, κα­θη­γη­τής του ΚΩΘ.

Μ. Τρί­τη 19 Απρι­λίου 2022, 7:30 μ.μ.

Αίθου­σα Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λίου

(Δη­μαρ­χι­α­κό Μέ­γα­ρο, Βασ. Γε­ωρ­γίου Α΄ 1, Θεσ­σα­λο­νί­κη)

Μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση ζω­ντα­νά μέ­σω:

Η πα­ρου­σία σας θα μας τι­μή­σει ιδι­αί­τε­ρα.