ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 324-1453 – 2η έκδοση

Περιγραφή
Έχουν περάσει 15 χρόνια από την 1η έκδοση του βιβλίου μου «Βυζαντινή Ιστορία 324-1453» και κρίθηκε απαραίτητη μία νέα έκδο­ση, για να διορθωθούν ορισμένα μικρολάθη της πρώτης έκδο­σης, να τακτοποιηθούν καλύτερα τα αποσπάσματα των βυζα­ντι­νών πηγών, που συνοδεύουν το σύγχρονο κείμενο και, προπαντός, να ενημερωθεί το βιβλίο με την εντελώς σύγχρονη σχετική βιβλιο­γραφία.

Βελτιωμένο τώρα το βιβλίο εξακολουθεί να απευθύνεται στο ευρύ­τερο κοινό. Περιλαμβάνει την Ιστορία του Βυζαντινού Κρά­τους από την εποχή της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντί­νου το 324 μ.Χ. ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθω­μανούς Τούρκους το 1453. Προηγείται μία αρκετά εκτε­τα­μένη εισαγωγή για το όνομα, τον χρόνο και τον τόπο, το πολί­τευμα του Βυζαντινού Κράτους, τη διαίρεση της βυζαντινής ιστο­ρίας σε περιόδους, τα είδη των πηγών, από τις οποίες αντλούμε πλη­ροφορίες για το Βυζάντιο, καθώς και τους τρόπους χρο­νο­λό­γησης που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Ακο­λουθεί η εξιστόρηση των γεγονότων κατά περιόδους, Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος, με τα ιδιαίτερα χαρακτη­ρι­στικά της κάθε περιόδου και της κάθε εποχής. Ακολουθεί ο επί­λογος, στον οποίο παρουσιάζονται σύντομα τα θετικά στοιχεία και τα γενικότερα επιτεύγματα του βυζαντινού κόσμου.

Σημαντικότατο ρόλο στην καλύτερη κατανόηση της ιστορικής ύλης παίζουν οι πολλοί έγχρωμοι χάρτες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο…