Η αυτοκρατορική νοσταλγία της Ρωσίας

Τριανταφυλλίδης Β. Δημήτρης

Σελίδες: 96
ISBN: 9786182041666
Τιμή: 8,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Η αμ­φι­τα­λά­ντευ­ση με­τα­ξύ Δύ­σης και Ανα­το­λής, αυτή η μοι­ραία προ­πα­το­ρι­κή αμαρ­τία του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, αυτό το προ­αι­ώ­νιο εμπό­διο για την ομα­λή προ­σέγ­γι­ση της άλ­λης πλευ­ράς από τη Ρω­σία, λύ­θη­κε ορι­στι­κά με την υι­ο­θέ­τη­ση της επι­λο­γής της ευρα­σι­α­νι­κής προ­ο­πτι­κής από τη Μό­σχα. Σή­με­ρα, με­τά την εισβο­λή της Ρω­σί­ας στην Ουκρα­νία, ουσι­α­στι­κά η πρώ­τη έχει κη­ρύ­ξει τον πό­λε­μο ενά­ντια στη Δύ­ση, στον ελεύ­θε­ρο κό­σμο, στον πο­λι­τι­σμό της ελευ­θε­ρί­ας της επι­λο­γής. Ουσι­α­στι­κά, η Ρω­σία κο­μί­ζει στον 21ο αιώ­να το μο­ντέ­λο της ασι­α­τι­κής απο­λυ­ταρ­χί­ας, της λα­τρεί­ας της ισχύ­ος και της επι­βο­λής διά των όπλων των επι­λο­γών μι­ας «πε­φω­τι­σμέ­νης ηγε­σί­ας».

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ.

Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά.

Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός».

Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά όπως το The Book’s Journal, Πα­ρέμ­βα­ση, Κο­ράλ­λι, Εντευ­κτή­ριο, Φρέ­αρ, Αν­θί­βο­λα κ.ά.

Ο ελληνικός εμφύλιος

Αλβανός Ραϋμόνδος

Σελίδες: 184
ISBN: 9786182041611
Τιμή: 12,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Γι­α­τί είναι χρή­σι­μη η Ιστο­ρία; Τι συ­νέ­βη κα­τά τη δε­κα­ε­τία του 40 και γι­α­τί οι δύο αντί­θε­τες πο­λι­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις του Εμ­φυ­λίου κλι­μά­κω­σαν την αντι­πα­ρά­θε­σή τους που εξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη και αιμα­τη­ρή σύ­γκρου­ση; Πώς νο­η­μα­το­δο­τού­σαν την τό­τε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πώς αντι­λαμ­βά­νο­νταν τους αντι­πά­λους τους; Πώς ο Εμ­φύ­λι­ος επη­ρε­ά­ζει σή­με­ρα εμάς και τους άλ­λους γύ­ρω μας; Αυτό το βι­βλίο είναι ένα τα­ξί­δι σε ένα δύ­σκο­λο πα­ρελ­θόν για το οποίο υπάρ­χουν συ­γκρου­ό­με­νες μνή­μες που αντι­στοι­χούν σε συ­γκρου­ό­με­νες ταυ­τό­τη­τες. Είναι μια προ­σπά­θεια αφή­γη­σης με απλό τρό­πο τό­σο των βα­σι­κών γε­γο­νό­των (για τα οποία δεν υπάρ­χει αμ­φι­σβή­τη­ση από κα­μία πλευ­ρά ότι έγι­ναν) όσο και των δι­α­φο­ρε­τι­κών ερ­μη­νει­ών τους. Ταυ­τό­χρο­να είναι μια πρό­σκλη­ση ανα­στο­χα­σμού, εν­δο­σκό­πη­σης και κρι­τι­κής ανά­λυ­σης των βε­βαι­ο­τή­των και των εικό­νων που έχου­με τό­σο για τον εαυ­τό μας όσο και για τους άλ­λους.

Ο Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στο τμή­μα Συ­γκρι­τι­κής Ιστο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου του Έσ­σεξ και είναι δι­δά­κτωρ του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ. Δί­δα­ξε για πολ­λά χρό­νια στο τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας στην Κα­στο­ριά. Από το 2012 μέ­χρι το 2020 ήταν επι­στη­μο­νι­κός υπεύ­θυ­νος του Πάρ­κου Εθνι­κής Συμ­φι­λί­ω­σης στον Γράμ­μο. Τα τε­λευ­ταία χρό­νια δι­δά­σκει στο Με­τα­πτυ­χι­α­κό Πρό­γραμ­μα «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μίου. Είναι συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Σλα­βό­φω­νοι και πρό­σφυ­γες: Κρά­τος και πο­λι­τι­κές ταυ­τό­τη­τες στη Μα­κε­δο­νία του Με­σο­πο­λέ­μου, Επί­κε­ντρο, 2019.

Τα βιβλία που διαμόρφωσαν την Ιστορία της Τέχνης

Γέμτου Ελένη (Επ.)
Stonard John-Paul (Επ.)
Shone Richard (Επ.)

Σελίδες: 344
ISBN: 9786182041123
Τιμή: 18,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Το πα­ρόν βι­βλίο απο­τε­λεί συλ­λο­γή δο­κι­μί­ων που αφο­ρούν σε δε­κα­έ­ξι από τα πιο ση­μα­ντι­κά βι­βλία της Ιστο­ρί­ας της Τέ­χνης, δη­μο­σι­ευ­μέ­να τον εικο­στό αιώ­να. Έχο­ντας ως συγ­γρα­φείς τους κο­ρυ­φαί­ους με­λε­τη­τές και επι­με­λη­τές, τα δο­κί­μια επα­νε­ξε­τά­ζουν αυτά τα ση­μα­ντι­κά κεί­με­να, ενώ σε μια συ­νο­λι­κή προ­σέγ­γι­ση απο­τε­λούν μο­νο­πά­τι μέ­σα στον συ­χνά απο­θαρ­ρυ­ντι­κό βι­βλι­ο­γρα­φι­κό λα­βύ­ριν­θο της ιστο­ρι­ο­γρα­φί­ας της τέ­χνης: έναν οδι­κό χάρ­τη για τις δι­α­κρι­τές με­θό­δους με­λέ­της της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης. Βα­σι­κό κρι­τή­ριο επι­λο­γής των βι­βλί­ων ήταν ο και­νο­το­μι­κός χα­ρα­κτή­ρας τους και η κα­θο­ρι­στι­κή τους συμ­βο­λή στη σφυ­ρη­λά­τη­ση νέ­ων τρό­πων κα­τα­νό­η­σης της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης. Τα θέ­μα­τά τους κυ­μαί­νο­νται από τη με­σαι­ω­νι­κή αρ­χι­τε­κτο­νι­κή έως το έρ­γο του Matisse, από τη βυ­ζα­ντι­νή αγι­ο­γρα­φία έως τον με­τα­μο­ντερ­νι­σμό. Τη στιγ­μή που πολ­λά εισα­γω­γι­κά βι­βλία πα­ρου­σι­ά­ζουν την Ιστο­ρία της Τέ­χνης στο πλαί­σιο θε­ω­ρι­ών και με­θό­δων, αυτός ο τό­μος εστι­ά­ζει στα βι­βλία που λει­τούρ­γη­σαν ως ορό­ση­μα για τη συ­γκρό­τη­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου επι­στη­μο­νι­κού πε­δίου, αλ­λά και στις προ­σω­πι­κό­τη­τες και τις ιστο­ρί­ες που υπάρ­χουν πί­σω από αυτά. Τα σπου­δαία βι­βλία έχουν τη δι­κή τους ζωή που επι­μη­κύ­νε­ται με την πά­ρο­δο του χρό­νου, μέ­σα από με­τα­φρά­σεις, ανα­θε­ω­ρή­σεις και νέ­ες εκ­δό­σεις, αλ­λά κυ­ρί­ως μέ­σα από τις ανα­γνώ­σεις και τις επα­να­να­γνώ­σεις τους από γε­νε­ές ειδι­κών και φι­λο­τέ­χνων. Η επα­να­νά­γνω­ση απο­τε­λεί κρί­σι­μο βή­μα προς την κα­τα­νό­η­ση του χα­ρα­κτή­ρα ενός βι­βλίου, του νο­ή­μα­τός του, αλ­λά και την αξι­ο­λό­γη­σή του, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν αυτή χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από θαυ­μα­σμό ή αντα­γω­νι­στι­κές προ­θέ­σεις. Η επα­να­νά­γνω­ση μπο­ρεί επί­σης να ανα­δεί­ξει απο­κλί­σεις και συ­γκλί­σεις με­τα­ξύ βι­βλί­ων, πνευ­μα­τι­κές συ­γκρού­σεις που έχουν τη δυ­να­μι­κή τό­σο να πα­γι­ώ­σουν υπάρ­χου­σες θε­ω­ρί­ες όσο και να συ­γκρο­τή­σουν νέ­ους τρό­πους πρόσ­λη­ψης και κα­τα­νό­η­σης. Η επα­να­νά­γνω­ση εν­δέ­χε­ται ακό­μη να μας θυ­μί­σει την πρώ­τη φο­ρά που γο­η­τευ­θή­κα­με από την τέ­χνη, όχι απα­ραί­τη­τα με την έν­νοια της οπτι­κής ευχα­ρί­στη­σης αλ­λά της πνευ­μα­τι­κής τρο­φής, ενώ μπο­ρεί επι­πλέ­ον να επι­κου­ρή­σει στην ανά­κλη­ση της δι­αρ­κώς εξε­λισ­σό­με­νης ικα­νό­τη­τάς μας να κα­τα­νο­ού­με τον ιδι­ό­τυ­πο και ασα­φή χα­ρα­κτή­ρα της τέ­χνης κα­θαυ­τής.

Η Ελέ­νη Γέμ­του γεν­νή­θη­κε το 1968 και απο­φοί­τη­σε από τη Σχο­λή το 1986. Πή­ρε το πτυ­χίο της και το 1993 το ΜΑ από το τμή­μα Κλα­σι­κής Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του Ludwig Maximilian Universität Μο­νά­χου. Εκ­πό­νη­σε τη δι­δα­κτο­ρι­κή της δι­α­τρι­βή με αντι­κεί­με­νο την Ιστο­ρία της Τέ­χνης στο τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του ΕΚ­ΠΑ και απέ­κτη­σε το δι­δα­κτο­ρι­κό της το 2001.

Εξε­λέ­γη Επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια του τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Φι­λο­σο­φί­ας της Επι­στή­μης στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρι­α­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών.

Έχει ερ­γα­στεί σε μου­σεία, εκ­παι­δευ­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς, ενώ υπήρ­ξε για πολ­λά χρό­νια υπεύ­θυ­νη των εκ­παι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των του οίκου δη­μο­πρα­σι­ών Christies στην Αθή­να. Από το 2005 δι­δά­σκει στο ΙΦΕ (πρώ­ην ΜΙ­ΘΕ) του ΕΚ­ΠΑ, αρ­χι­κά ως λέ­κτο­ρας και στη συ­νέ­χεια ως επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια. Αντι­κεί­με­νο της είναι η Ιστο­ρία της Τέ­χνης με έμ­φα­ση στη σχέ­ση Τέ­χνης και Επι­στή­μης, αλ­λά και η με­θο­δο­λο­γία της Ιστο­ρι­ο­γρα­φί­ας της Τέ­χνης. Έχει συμ­με­τά­σχει σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή συ­νέ­δρια. Επί­σης, έχει δη­μο­σι­εύ­σει επι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.

Ο John-Paul Stonard είναι συγ­γρα­φέ­ας, ιστο­ρι­κός τέ­χνης και μέ­λος της συμ­βου­λευ­τι­κής επι­τρο­πής του πε­ρι­ο­δι­κού The Burlington Magazine, όπου ερ­γά­στη­κε ως συ­ντά­κτης από το 2005 έως το 2010. Ολο­κλή­ρω­σε το δι­δα­κτο­ρι­κό του στο Courtauld Institute of Art και έχει κα­νει πολ­λές δη­μο­σι­εύ­σεις πά­νω στην μο­ντέρ­να και σύγ­χρο­νη τέ­χνη.

Ο Richard Shone (γεν­νη­μέ­νος το 1949) είναι Βρε­τα­νός ιστο­ρι­κός τέ­χνης και κρι­τι­κός τέ­χνης με ειδί­κευ­ση στη βρε­τα­νι­κή μο­ντέρ­να τέ­χνη και από το 2003–15 ήταν συ­ντά­κτης του πε­ρι­ο­δι­κού The Burlington Magazine.

«Μια παν­δαι­σία ση­μα­ντι­κών ιστο­ρι­κών τέ­χνης του 20ού αιώ­να … τα δο­κί­μια είναι υπο­δείγ­μα­τα ευφυ­ούς σύν­θε­σης και εν­δι­α­φέ­ρου­σας δι­δα­σκα­λί­ας … αυτή η συ­ναρ­πα­στι­κή συλ­λο­γή αξί­ζει να δι­α­βα­στεί για πολ­λούς λό­γους» — RA Magazine

«Απο­λαυ­στι­κό … ευχά­ρι­στο ανά­γνω­σμα … ένα θαυ­μά­σιο βι­βλίο που θα το απο­λαύ­σουν όλοι όσοι έχουν βα­θύ εν­δι­α­φέ­ρον για την πρα­κτι­κή της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης» — Cassone

Η ιστορία των διακοσμητικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική (1760-1914)

Τσούμας Ιωάννης

Σελίδες: 488
ISBN: 9786182041055
Τιμή: 36,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

…Ο συγ­γρα­φέ­ας ερ­γά­σθη­κε σε ένα ση­μα­ντι­κό ιστο­ρι­κό και κοι­νω­νι­κό θέ­μα, τον συν­δυ­α­σμό των ιδε­ών της αισθη­τι­κής και της λει­τουρ­γί­ας των μορ­φών που καλ­λι­ερ­γή­θη­καν στις δι­α­κο­σμη­τι­κές τέ­χνες και την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, κα­τά την πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε του μο­ντερ­νι­σμού του πρώ­του μι­σού του εικο­στού αιώ­να. Η ερ­γα­σία κα­θαυ­τή είναι και εισα­γω­γή στην πε­ρί­ο­δο των με­γά­λων δι­αρ­θρω­τι­κών αλ­λα­γών στις σχέ­σεις της λει­τουρ­γί­ας και της πό­λης –στις ιδε­ο­λο­γι­κές σχέ­σεις που δι­α­μορ­φώ­θη­καν ως προς το πε­ρι­βάλ­λον μέ­χρι το 1914 και τις οποί­ες ερευ­νά στην προ­σε­χή του με­λέ­τη. Ήδη, σ’ αυτή την ερ­γα­σία που δη­μο­σι­εύ­ε­ται έχει συ­γκε­ντρώ­σει μια ση­μα­ντι­κή βι­βλι­ο­γρα­φία –συ­χνά δυ­σεύ­ρε­τη–, κα­θώς και έναν πο­λύ με­γά­λο αριθ­μό πη­γών πλη­ρο­φο­ρι­ών τις οποί­ες ιε­ράρ­χη­σε και αξι­ο­λό­γη­σε σε ένα αυστη­ρό και προ­σι­τό πρό­γραμ­μα δο­μής και ορ­γά­νω­σης του έρ­γου. Με τη συ­στη­μα­τι­κή και την ανα­λυ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, κα­θώς και με την κρι­τι­κή των πλη­ρο­φο­ρι­ών της, η ερ­γα­σία συμ­βάλ­λει στην πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη βι­βλι­ο­γρα­φία στην Ελ­λά­δα ως προς αυτό το θέ­μα, αλ­λά και απο­τε­λεί μια ευρύ­τε­ρη συμ­βο­λή στην ανα­γνώ­ρι­ση της ιδι­αι­τε­ρό­τη­τας κα­θώς και των συγ­γε­νει­ών των δι­α­κο­σμη­τι­κών τε­χνών με τις μορ­φο­πλα­στι­κές τέ­χνες. Αυτό θα είναι και το κα­τε­ξο­χήν συ­στα­τι­κό στοι­χείο του έρ­γου με έμ­φα­ση στις ιδέ­ες της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας, στις τε­χνι­κές και στα υλι­κά ως άξο­νες που προ­ε­τοί­μα­σαν τη σύν­θε­ση του μο­ντερ­νι­σμού τον εικο­στό αιώ­να… – Εμ­μα­νου­ήλ Μαυ­ρο­μά­της

Ο Γι­άν­νης Τσού­μας γεν­νή­θη­κε στο Πα­σα­λι­μά­νι του Πει­ραιά και έζη­σε αρ­κε­τά χρό­νια στη Με­γά­λη Βρε­τα­νία. Με διτ­τή κα­τεύ­θυν­ση στον καλ­λι­τε­χνι­κό, αλ­λά και ακα­δη­μα­ϊ­κό χώ­ρο, ξε­κί­νη­σε τον πρώ­το κύ­κλο σπου­δών του στο Harrow College of Higher Education (H.N.D.): Design Ceramics, ολο­κλη­ρώ­νο­ντάς τον με την από­κτη­ση του Bachelor of Arts (B.A. Hons): 3D Design (Ceramics bias Sculpture), στο Middlesex Polytechnic του Λον­δί­νου. Ο δεύ­τε­ρος κύ­κλος σπου­δών του –κα­θα­ρά θε­ω­ρη­τι­κός– άρ­χι­σε με τη από­κτη­ση του Master of Arts (M.A.) στην Ιστο­ρία του Βι­ο­μη­χα­νι­κού Σχε­δι­α­σμού από το Middlesex University του Λον­δί­νου και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την απο­νο­μή του τίτ­λου του Δι­δά­κτο­ρα στην Ιστο­ρία της Τέ­χνης (Ph. D.) από το Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Έχει στο ενερ­γη­τι­κό του πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό (τρι­ά­ντα ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και τη Με­γά­λη Βρε­τα­νία, εικο­νο­γρα­φή­σεις βι­βλί­ων κ. ά.), αλ­λά και συγ­γρα­φι­κό έρ­γο (δη­μο­σι­εύ­σεις επι­στη­μο­νι­κών άρ­θρων σε έγκρι­τα πε­ρι­ο­δι­κά της Ελ­λά­δας και του εξω­τε­ρι­κού), κα­θώς και πο­λυ­πλη­θείς συμ­με­το­χές σε ημε­ρί­δες και πα­νελ­λή­νια/δι­ε­θνή συ­νέ­δρια (ως ειση­γη­τής, αλ­λά και ως μέ­λος των επι­στη­μο­νι­κών επι­τρο­πών). Είναι μέ­λος του Επι­με­λη­τη­ρίου Εικα­στι­κών Τε­χνών Ελ­λά­δας και δι­δά­σκων στο Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο και στο Τ.Ε.Ι Αθή­νας.

Εκδόσεις Επίκεντρο,
Πλατεία Ναυαρίνου 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622
τηλ. 2310-256146, Fax 2310-256148
[email protected]
www.epikentro.gr