ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Συγγραφείς: Μαρία Σακελλαρίου, Παναγιώτα Στράτη, Πολυξένη Μήτση, Μαρία Μπάνου, Μαρίνα Μπέση, Ελευθερία Νάτσια, Αικατερίνη Παπουτσή

Πρόλογος: Νίκος Παπαδάκης

Κωδικός Ευδόξου: 102125389

Το παρόν σύγγραµµα εξετάζει σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των εν ενεργεία αλλά και των µελλοντικών εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση, ενώ παράλληλα διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις µαθησιακές εµπειρίες, τη διαδικτυακή µάθηση και τη µικτή/συνδυαστική µάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαµόρφωση των διαδικτυακών µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων µικτής/συνδυαστικής µάθησης αποσκοπούν να προετοιµάσουν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για τη µελλοντική τους εργασία. Αντίστοιχα, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρµόσουν στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον τις πρακτικές που κρίνουν αποτελεσµατικές από την εµπειρία τους στη διά ζώσης διδασκαλία. Από τα δεδοµένα των ερευνών που παρουσιάζονται στο βιβλίο –µε αφορµή τις προκλήσεις λόγω της πανδηµίας του Covid 19 που επέβαλαν ως αδήριτη ανάγκη την εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση– φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα διδασκαλίας και µάθησης δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην ασύγχρονη διδασκαλία. Αντίθετα, είναι σηµαντικό να υπάρχει συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και µάθησης, ώστε να προάγονται συνδυαστικά διαδικτυακές και παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας. Το σύγγραµµα απευθύνεται σε µελλοντικούς εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν την πρόκληση των ζητηµάτων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και µάθησης, αλλά και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση ως µέρος της ποιότητας της εκπαίδευσης.

«…Η ισχυρή θεωρητική θεµελίωση, τα κρίσιµα ερευνητικά ερωτήµατα που διατρέχουν το βιβλίο και αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διεξαγωγή τριών πολυ-παραµετρικών ερευνών στο πεδίο, η συγκροτηµένη, συνεκτική και καινοτόµα µεθοδολογική στρατηγική εξέβαλαν σε σηµαντικά (ακριβέστερα αποκαλυπτικά) ερευνητικά ευρήµατα, που εκτιµούµε ότι αναδιατάσσουν ευρύτερα τη συζήτηση όχι µόνο για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία, αλλά και για το µέλλον της εκπαίδευσης που εµφανώς απασχολεί τις συγγραφείς».

Νίκος Παπαδάκης [από τον Πρόλογο του βιβλίου]